PolsatPolsat NewsPolsat Sport 1Super PolsatPolsat FilmPolsat CaféPolsat PlayPolsat DokuPolsat SerialePolsat GamesTV4TV6Polsat MusicEska TVDisco Polo MusicPolo TVVOX Music TVPolsat 1Polsat 2Fokus TVNowa TV

Kontakt

VOX Music TV

ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa

 

Dział kontaktów z widzami:
tel.: (22) 514 52 50
kontakt@polsat.com.pl

Administratorem danych osobowych użytkownika jest TV Spektrum sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIV Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000451146, NIP 1132863052, REGON 146537391, e-mail: kontakt@polsat.com.pl Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z TV Spektrum sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 10 lat. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od TV Spektrum dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług TV Spektrum oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.